Klubmodul henter siden
Polemi via e-mails
Carsten Sundien Simmelsgaard

  23.02.2018
  10:53

Af Ole Capion 21 FEB 2018
Kære venner

Det er interessant at læse i VSF 21 FEB at der er fundet en løsning på VTA fremtidige virke og løsning på finansieringen af den årlige drift.

Mest interessant er afsnittet

”I følge Niels Taartsed betyder den nye model, at de tre klubber bag Viborg Trail Arena, Viborg MTB, Cykel Motion Viborg og Hald Ege MTB, selv skal skaffe i omegnen af 150.000 kroner, mens resten af udgifterne til sporarbejdet skal komme fra offentlige midler og sponsorer.

- Det betyder selvfølgelig, at medlemmerne i vores klubber kommer til at betale en forholdsvis stor del af kagen, mens de mange andre brugere af sporene kører gratis. Derfor vil vi da gerne opfordre til, at mange andre brugere melder sig ind i en af klubberne, så vi kan fordele byrderne, siger Niels Taarsted.”

Det får mig til, at bede bestyrelsen om en redegørelse for i hvilket omfang CMV er/har være involveret i rekonstruktionen og af hvem, hvilke forpligtigelser og aftalen har CMV indgået med det nye VTA-selskab, og hvordan forestiller bestyrelsen sig at klubben skaffe beløbet?

Og hvem hæfter for et evt. manglende beløb hvis der ikke lykkes VTA at skaffe sponsorater og offentlige midler til driften?

Det er jo ikke bare i år klubberne hæfter for en støtte på indtil kr. 150.000, men derimod et årligt tilskud fremadrettet.

Det er kun 3 uger siden vi havde generalforsamling, og jeg går ud fra at forhandlinger måtte ha'''' pågået på det tidspunkt, så formanden måtte være orienteret om den kommende struktur. Det er skuffende, at formanden ikke redegjorde overfor medlemmer hvilke forpligtigelse klubben stod overfor.

Eller har kommunen og VTA handlet henover hovederne på klubberne?

Det kunne være interessant at læse VTA nye vedtægter!

Hilsen Ole Capion

Af Carsten Simmelsgaard 22 FEB

Hej Ole

Det er skuffende at du ikke lytter til min briefing på generalforsamlingen, hvor jeg fortalte at 27% af driften skaffes af VTA via løbsarrangementer. CMV betaler et årlig kontingent (500-1000kr afhængig af antal MTB udøvere) og har ellers ikke forpligtiget sig til andet. Se herunder briefing slide fra generalforsamlingen. Jeg anbefaler at du møder op til VTA generalforsamling 14 MAR for yderligere uddybning. Se detaljer på CMV hjemmeside.

Det er endnu mere skuffende at du tiltror mig uhæderlige motiver om at tilbageholde information fra medlemmerne. Vedlagt orientering fra Ole John vedr. VTA. Så ved du lige så meget som jeg. Jeg har ikke personligt været involveret i konstruktionen af finansieringen.

Briefing på CMV generalforsamling 5 FEB 2018

· 127 km sammenhængende spor etableret

· Fremtidige anlæg

§ Teknikbane & samlingspunkt i Undalslund

§ Samlingspunkter i Stendal & Bækkelund (sted kan ændres)

· VTA primær drift med én sporbygger, ejes af cykelklubberne m. rep. i bestyrelsen

· Kommunen (Viborg Outdoor) overtager projektet

· Finansering

o 73 % tilskud fra kommunen

o 27 % forening via støttearrangement o.a. (2018 ok)

· Ole John afgår pga manglende opbakning

Hilsen Carsten

Af Ole Capion 22 FEB 2018

Hej Carsten

Tak for din mail

Naturligvis har jeg forstået din orientering på generalforsamlingen vedr. ATV og det er sådan set ikke det jeg nu brokker mig over.

Men der er jo ikke fyldestgørende når man læser VSF fra i går.

At sætter spørgsmålstegn ved din orientering er vel ikke overraskende, når man bliver præsenteret for et nyt selskab, organisation og finansiering i avisen, tre uger efter generalforsamlingen, velvidende at klubben har et bestyrelsesmedlem i VTA, så helt uvidende kan man vel ikke ha’ været. Du er ansvarlig for, at ingen forpligtiger klubben eller tilbyder ressourcer som klubben ikke kan overskue og slet ikke et flere årligt sponsorat.

Derfor har jeg svært ved at tro at klubben ikke har været orienteret om den kommende konstruktion, organisation og finansieringen, hvis det modsatte er tilfældet har kommunen og ATV handlet henover hoved på bestyrelsen.

Hvis CMV ikke har deltaget i rekonstruktionen og der er indgået aftaler af andre på vores vegne, anser jeg dem for ugyldige, og som formand burde du omgående meddele ATV, at CMV ikke kan være en del af finansieringsplanen.

Især når OutDoor har overtaget projekter, og dermed VTA - ejer klubberne ved ikke længere sporene – og OutDoor/ATV dermed overtaget alle forpligtigelser og den fremtidige finansiering og aktivitetsniveau.

Jeg spurgte i min mail om:

I hvilket omfang CMV er/har være involveret i rekonstruktionen og af hvem, hvilke forpligtigelser og aftalen har CMV indgået med det nye VTA-selskab, og hvordan forestiller bestyrelsen sig at klubben skaffe beløbet?

Hertil har du svaret, at klubben betaler et kontingent på kr. 600,- eller kr. 1.000 afhængig af antal af MTB-ryttere i klubben. Det er der ingen problemer i.

Og hvem hæfter for et evt. manglende beløb hvis der ikke lykkes VTA at skaffe sponsorater og offentlige midler til driften?

Det er jo ikke bare i år klubberne hæfter for en støtte på indtil kr. 150.000, men derimod et årligt tilskud fremadrettet.

Det er kun 3 uger siden vi havde generalforsamling, og jeg går ud fra at forhandlinger måtte ha'''' pågået på det tidspunkt, så formanden måtte være orienteret om den kommende struktur. Det er skuffende, at formanden ikke redegjorde overfor medlemmer hvilke forpligtigelse klubben stod overfor.

og svar på de spørgsmål står stadig åbne og flere kommer til:

I dit svar til mig i dag, nævner du, at det er ATV som skal skaffe den resterende finansiering via løbsarrangementer, og men iflg. avisen er det de tre klubber som skal bidrage – hvordan hænger det sammen?

Hvordan er økonomien i de andre klubber og hæfter klubberne solidarisk?

Har de andre klubber tilsluttet sig den nye struktur?

CMV bør hensætte et beløb til evt. tab ved sideaktiviteter i årets budget?

Spørgsmål som jeg ved flere medlemmer interesser i at få svar på, og du bør undersøger vores status i projektet og give svar, så vi kan forholde os til klubbens fremtidige situation og økonomi inden vi roder os ind i flere forpligtigelser.

I bedste mening og med interesse for klubbens fremtid

Hilsen Ole

Carsten Sundien Simmelsgaard

  23.02.2018
  11:06
Svar på Oles spørgsmål
Ole john har siddet i VTA''s bestyrelsen på CMV''s vegne og forhandlet den nye konstruktion igennem.
CMV betaler et årligt kontingent og har ikke andre forpligtigelser, ej heller ifm evt. tab.
Hvad Niels Taartsed siger til avisen må stå for hans regning.
Vh Carsten
Ole John

  23.02.2018
  16:04
Kære Ole Capion og Alle andre !
Jeg har opfordret til, og har fået accept af formanden til at svare på “kritikken”. 
I min egenskab af bestyrelsesmedlem i VTA, og medlem af forretningsudvalget, er jeg forhåbentlig den der præcist kan svare på de mange spørgsmål der er stillet.
Da jeg ikke deltog på CMV generalforsamlingen kan jeg af gode grunde ikke udtale mig om hvorvidt formanden har orienteret på “forståelig” måde, men bekræfte at jeg har orienteret CMV´s bestyrelsen, og at formanden har benyttet den rapportering jeg har fremsendt til generalforsamlingen i sin beretning.
Lad mig begynde med en væsentlig juridisk detalje. VTA er en selvstændig forening, med egen bestyrelse, forretningsudvalg og vedtægtsgrundlag. CMV er medlem af VTA, og i sin egenskab af interesse-forening omkring cykling i Viborg Kommune een af medstifterne af VTA. CMV afregner sit årlige kontingent til VTA, som et beløb beregnet af antal aktive udøvere indenfor MTB. Desuden opfordres medlemmerne af CMV til at støtte VTA´s aktiviteter med frivillig hjælp til sporbygning, vedligehold og forskellige arrangementer - alt med det overordnede formål at udvikle/bygge bæredygtige MTB spor for medlemsklubbernes medlemmer - herunder også CMV´s medlemmer.
Da VTA er en selvstændig forening med egen generalforsamling, besluttes foreningens organisatoriske sammensætning og finansielle grundlag af generalforsamling, bestyrelse og forretningsudvalg - i nævnte rækkefølge. Som medlemsklub i VTA har CMV placeret mig (Ole John) i VTA´s bestyrelse, hvor jeg har fungeret i 2 år. 
VTA har ingen forpligtelse overfor CMV til at indhente “tilladelse eller accept” af foreningens egne beslutninger. Ønsker medlemmer af CMV mere indflydelse, eller ønskes der debat om CMV´s medlemsskab af VTA, er det generalforsamlingen i CMV der er beslutningstager. Ønskes der mere indflydelse på dispositioner der er foretaget i VTA, er det på VTA´s generalforsamling eller i bestyrelsen det skal addresseres. 
Dit spørgsmål har karakter af at antage at medlems-klubberne (CMV, VIB-MTB & Hald Ege MTB) er forpligtet overfor økonomien i VTA. Det er ikke tilfældet ! Så havde CMV nok været mere på forkant i de forløbne 2 år, hvor VTA har bygget spor med 3 fastansatte medarbejdere, og har fået støtte med adskillige millioner. CMV er som medlemsklub moralsk forpligtet til at støtte og hjælpe i det omfang medlemmerne kan og ønsker det. Dvs. hjælpe til arrangementer og med sporbyggeri - præcis som det er foregået indtil nu, og igen foregår på lørdag/søndag til X-terra i Hald-Ege, hvor “Tordensskjolds soldater” igen stiller op - med det mål at skabe midler til støtte for VTA´s arbejde. 
VTA er helt sin egen herre når det kommer til forhandling af organisation, ændring af bemanding og nu indgåelse af aftale med kommunen. Når klubberne er omtalt som “klubberne skal komme med 27%” er det underforstået: VTA støttes af kommunen til vedligehold af spor med et split 73/27, præcis som andre foreninger med faciliteter. De 27% er en aftale med den selvstændige forening VTA, men skal selvfølgelig genereres via støtte og hjælp fra medlemsklubberne. CMV er altså udelukkende moralsk forpligtet som medlem af VTA, og vil ikke kunne drages til ansvar for evt. manglende opnåelse af de 27%, det er udelukkende et anliggende mellem VTA og Viborg Kommune. Der er ikke udfærdiget forpligtende dokumenter eller på anden måde fremsat krav mod CMV (ud over medlemsskabet). Med andre ord er det at forstå som et selskab- CMV er ikke forpligtet til at dække forpligtelser for anden juridisk enhed - kun moralsk via støtte og hjælp overfor VTA, hvilket kun er naturligt overfor et projekt man støtter og er medlem af. CMV er jo også medlem af DCU, men har ingen forpligtelser af finansiel art ud over sit aftalte medlemsskab. Heller ikke da DCU havde økonomiske problemer for et par år siden. 
Klubberne har aldrig haft ejerskab af sporene der er bygget (og vil aldrig få det), det er alene lodsejer der ejer dem - og i dette tilfælde fortrinsvis Kommunen og NTS. Derfor er kommunen selvfølgelig interesseret i at sporene vedligeholdes og driften er stabil. Midler til dette arbejde kommer fra aktiviteter i VTA og støtte fra kommunen selv, præcis som ved en hvilken som helst anden facilitet, “svømmehal eller fodboldbane”. Den store forskel er bare, at VTA ikke kan opkræve kontingent (brugerbetaling) på sporene, da skovene er åbne og gratis kan benyttes af alle, og derfor er nød til at afholde arrangementer og lign. for at skabe grundlag. 90% af dem der kører på sporene er ikke organiseret i klubber, og betaler derfor ikke til sporenes vedligehold. Det er derfor også et mål for VTA at skabe grund for at en væsentlig del af disse brugere motiveres til at indmelde sig i “klubberne” så medlems-kontingentet fra klubberne til VTA gradvis øges, og støtten og hjælpen til indtægtgivende arrangementer og events øges. 
Via eet arrangement har VTA rejst 133.000,- i 2018, altså 30% mere end det nødvendige i forhold til de 27/73%. “Overskuddet” overføres til 2019, hvor det beløb der så skal tilvejebringes er mindre end i 2018. VTA har allerede planerne klar for indtægtgivende aktiviter i 2019, hvorfor kommunens støtte-ordning allerede er sikret for 2019. 
En del af kommunens strategi er desuden at tiltrække større arrangementer til byen, hvilket er den nye overbygnings-organisations ansvar (Viborg Outdoor), og hvor en del af aftalen er at der “betales” for brug af faciliteten (MTB spor), og at den betaling går i VTA´s kasse til videre drift og vedligeholdelse. 
Jeg vil slutte med at udtrykke min beklagelse over at det ikke er lykkedes at få CMV´s medlemmer mere interesseret i det spændende projekt VTA er, ud over skepsis og manglende tillid. Det tager jeg konsekvensen af, og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen i VTA på kommende generalforsamling. Det har været begrænset (til enkelte medlemmer) med støtte og hjælp til VTA arrangementer og spordage, og helt uforstående at en klub med 160 medlemmer ikke bakker op om tiltag til forbedring af faciliteter for klubbens medlemmer. Det fremmer ikke det frivillige bestyrelsesarbejde, og slet ikke i en bestyrelse af VTA´s karakter, hvor der er brugt rigtig mange timer. Jeg håber et andet CMV medlem vil forsætte hvor jeg slipper, ellers stilles CMV udenfor indflydelse i VTA.
Med venlig hilsen og god weekend 
 - Ole John 

Carsten Sundien Simmelsgaard

  24.02.2018
  16:43

Tak Ole John for et fint indlæg.

Det er befriende at få fakta på bordet. Denne kritik af CMV’s ledelse har i høj grad været baseret på misinformation, misforståelse, dårlig kommunikation og desværre også manglende tillid til CMV’s bestyrelse og rep. i VTA. Der er ingen ”sag”. Fokus skulle i stedet været på VTA’s kamp for at få projektet med 100km MTB-spor op at stå. Det er tilsyneladende lykkedes til glæde for de mange MTB udøvere efter hårdt arbejde i VTA’s bestyrelse.

Det er forståeligt at nogle medlemmer undre sig over udtalelserne i VSF 21 FEB, men det er ikke forståelig at man så drager forhastede konklusioner om at CMV’s bestyrelse har mod bedre vidende fortiet viden overfor medlemmerne eller sovet i timen. En fair tilgang til ”sagen” ville være: ”Jeg har i VSF dd læst ……. Kan CMV’s bestyrelse give en nærmere forklaring?” slut uden mistillids konklusioner baseret på uvidenhed. Denne mistillid hjælper ikke med at få flere i CMV til at deltage frivilligt i bestyrelses-, udvalgs- og hjælperarbejdet og lign.

Vh Carsten