Vedtægter for Cykel Motion Viborg

§ 1 Klubbens navn er Cykel Motion Viborg, forkortet CMV.

Formålet med CMV er at have det sjovt på cykel, primært racercykel. Fokus er på motion, oplevelser og socialt samvær. 

Klubben er medlem af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Cykel Union (DCU) og Viborg Idrætsråd.
 Medlemmer skal i videst muligt omfang møde til træning og løb i CMV's klubdragt. Til sponsorløb skal medlemmer møde i klubdragt.
 
§ 2 Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling, og er fyldt 15 år. Der kan optages passive medlemmer. Tidsbegrænset medlemskab kan etableres i forbindelse med særlige aktiviteter. Dette kan besluttes af bestyrelsen.

Alle medlemmer forventes at deltage i foreningsarbejde med minimum en rolle/aktivitet hvert år godkendt af bestyrelsen. Fx medlem af bestyrelsen/udvalg, inspektør, revisor, kaptajn, hjælper til cykelløb, briefing på en klubaften etc.
 
§ 3 Kontingentet for fuldt- og tidsbegrænset medlemskab fastsættes af bestyrelsen.
 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt. Har et medlem ikke betalt kontingent kan vedkommende slettes som medlem.
 Bestyrelsesmedlemmer og inspektører kontingentfrie.
 
§ 4 Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes senest med udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det er påkrævet, eller hvis 20 % af medlemmerne ønsker det.
 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel via direkte mail til medlemmerne og via klubbens hjemmeside.
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 5 Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig. Kun medlemmer med fuldt medlemskab har stemmeret.

Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen forinden generalforsamlingen påbegyndes. Hver stemmeberettiget kan kun medbringe én fuldmagt.

Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for.
 
§ 6 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.
 Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i lige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i ulige år.
 Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueres af den valgte bestyrelse.
 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 2 bestyrelses-suppleanter vælges hvert år.
 Bestyrelsen kan udvides efter behov til nærmere præciserede opgaver. Udvidelsen gælder dog kun til særlige opgaver, og bortfalder derefter igen.
 
§ 7 Dagsorden for generalforsamling.
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt.
 
§ 8 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf 75 % af de fremmødte stemmer for forslaget.
 Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
 Ved opløsning overdrages klubbens aktiver til Viborg Idrætsråd.
 
§ 9 Anti-doping holdning
 Det er klubbens holdning, at anvendelse, besiddelse og salg af præstationsfremmende midler er fuldstændig uacceptabel.
 Klubben er medlem af DCU, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt de samme regler som alle andre foreninger.
 Klubben vil fuldt ud læne sig op af de til enhver tid gældende regler fra DIF.
 
§ 10 Eksklusion og karantæne
 Overtrædes § 9 vil karantæne og andre sanktioner blive udmålt efter de til enhver tid gældende nationale antidopingregler fra Anti Doping Danmark.
 Bestyrelsen kan ekskludere eller sætte et medlem i karantæne, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller han/hun på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Denne beslutning kan medlemmet anke til førstkommende generalforsamling, hvor eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter. Karantæne kræver simpelt flertal.
 
 (Godkendt på generalforsamling 27 FEB 23.)