Cykel Motion Viborg                                                    Viborg den 5. marts 2023

 

Referat af CMV generalforsamling 27 FEB 2023 kl. 1930 – 2125 (Chili con Carne 1830-1930)

1. Valg af dirigent. Jann Ribergaard blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht CMV vedtægter § 4 (14 dage inden). Der var ca. 35 fremmødte.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden. 

Udvalgte klip:

Medlemstal 131 med en gennemsnitsalder på 59,6år.

Klubmesterskaber, klubstøttede løb og MTB alle aflyst pga manglende hjælpere og/eller deltagere

Andre cykelaktiviteter gennemført med rimelig succes: Mallorca, Hærvejsløb, 2 x sæsonstart, miniferie m. ægtefæller og lange ture plus daglig træning

Sociale aktiviteter: julefrokost kl. 1830, klubaftener, seniorkaffe, klubfest og cykelløb på storskærm

 

Plan for 2023

 • Fokus på kaptajner 
  1. Rekruttere A-Kaptajner 
 • Træne op 40 nye medlemmer til Hærvejsløbet   
 • Fokus på cykelsikkerhed 
  1. Cykelsikkerhed, registrering af cykeluheld m.m. 
 • Motivere flere medlemmer til at deltage i klubarbejde 
 • Flere sociale arrangementer
  1. Cykling m. grill og socialt samvær
  2. Klubaftener m. indhold (ikke kun om cykling)
 • Ingen planlagte klubmesterskaber og lange ture
  1. Kan gennemføres efter behov
 • Videre udvikling af CMV i samarbejde m. DGI

 

Spørgsmål:

2.1 DCU forsikring blev efterlyst, men fås ikke mere.

2.2 Cykelsikkerhed rapportering. Et skema blev efterlyst. Det findes i Klubmodul under Diverse- Kørestil- pkt 1.3:

Dato, Navn, køn, alder, erfaring, andre, kaptajn, Sted for styrt, Vejtype, Forhold, vejr/lysforhold, beskrivelse, konsekvenser, status efter, årsag, kat

Det er dog ikke et krav at alle felter udfyldes. Så snart man utilsigtet har rørt asfalten/jorden bør man rapportere til sikkerhedschef Poul Glintborg.

2.3 Hjælperaften blev efterlyst, men er endnu ikke skemalagt. Afventer kaptajnsmøde 2 MAR 23.

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren. 

Kassereren konstaterede at økonomien er solid. Det præsenterede budget skal dog ændres pga. forventet lavere indtægter fra medlemskontingent.

Kontingent uændret 500kr/år.

 

Spørgsmål:

3.1 Er det nødvendigt at være medlem af så mange foreninger (DCU, DGI, Viborg Idrætsråd, VTA)? Ja mener bestyrelsen.

3.2 60.000kr i tøjudgifter forekommer af være for lidt i 2023. Svar: det skal ses over 3 år, som sponsorkontrakten dækker. 

3.3 Cykelmagasin 0kr? Det er fra tidligere. Nu kan vi får et nyt blad Velomore, som Henning Fryd vil se på.

 

Regnskabet godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ændring af vedtægter for at medlemmer skal forpligtige sig til foreningsarbejde plus nogle adm. ændringer (DGI, kontingentfri til inspektør, en fuldmagt pr. deltager til generalforsamling)

Flere medlemmer mente at ”forpligtige” var en for skarp formulering. Formanden (FM) sagde at forslaget skal ses som en social kontrakt mellem CMV og medlemmerne, hvor det forventes at alle medlemmer deltager i foreningsarbejde. Det blev derfor foreslået at udskifte ”er forpligtiget til” med ”forventes”. Efter et kort bestyrelsesmøde blev det accepteret af bestyrelsen, og dette forslag blev enstemmigt vedtaget, såvel som de adm. ændringer.

 

5. Valg af bestyrelse. 

 

Valgt med applaus: 

Hans Peter Leest (HP), kasserer, for 1 år

Carsten  M. Sørensen

Jørgen Kaack

 

Udgået af bestyrelsen

Claus Monberg(CM) 

Hanne Mikkelsen (HM)

 

Resten af bestyrelsen ikke på valg:

Carsten Simmelsgaard (FM)

Caj Stroland (CAS

 

 

 

6. Suppleanter valgt med applaus:

Ole Mikkelsen

Malene Hjorth Andersen

 

7. To revisorer og en revisorsuppleant valgt med applaus: 

Leif Aasten

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen

 

8. Eventuelt. 

8.1 Bemanding af klubbens udvalg m.m. Første person er kontaktperson til bestyrelsen og leder af udvalget

8.1.1 Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard, 

8.1.2 Kaptajn:  Caj Stroland, Ole K. Christiansen, Jesper Baunsgaard

8.1.3 Webmaster/hjemmeside: Carsten Simmelsgaard, Harry Sørensen 

8.1.4 Køre: Carsten Simmelsgaard, 

8.1.5 MTB/gravel: Gert Vorre blev foreslået og har efterfølgende accepteret valget

8.1.6 Tur 2024 Caj Stroland har kontaktet Knud-Erik Bornhardt, som vil arrangere turen til Gardasøen  i 2024

8.1.7 Tur 2023 til Mallorca:  Caj Stroland, Ole K. Christiansen, H.P. Leest, Ole Mikkelsen, Freddy Brion, Poul Glintborg

8.1.8 Tøj: Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen

8.1.9 Sponsor: Jørgen Kaack og John Højgaard

8.1.10 Inspektør: Poul Glintborg

8.1.11 Billedredaktør: Harry Sørensen

8.1.12 Grill Poul Glintborg (m. barnebarn), Per Møller

8.1.13 Facebook administrator Harry Sørensen

8.2 Mere evt.

Træningstid torsdag kl. 1700

Flere bemærkede at torsdag fremmøde kl. 1730 var mindre end tirsdags kl. 1700. En enkelt havde problemer med at nå kl. 1700 pga. arbejdet. Der var dog ingen formel afstemning, men de fleste ønskede kl. 1700 også om torsdagen. Bestyrelsen vil behandle tilkendegivelsen.

Referent: Carsten Simmelsgaard

Godkendt af dirigent Jann Ribergaard