Referat Generalforsamling d. 27.02.2017 - CMV !

1.

Valg af dirigent.

Ref.: Bestyrelsen indstiller til valg: Per Mathiasen ! Valgt !!

Indkaldelse varslet for sent - men generalforsamlingen godkendes

og fortsættes/gennemføres - ingen indvendinger !

Fremmødte: ca. 40 !

2.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

:

Formanden beretter:

-

Kommunikation

; Der er udsendt div. nyhedsbreve, indlæg på

FB., og klubbens hjemmeside. Nyhedsbreve bliver tilgængelig i

bibliotek på klubbens hjemmeside.

-

Medlems tilgang (afgang)

, forklaring af status. Tilgang 15 nye

medlemmer, afgang 13.

-

Aktiviteter

: Klubmesterskabs-løb, sponsorløb, Hærvejsløb,

MTB vinter/sommercup, klubaftener, uddannelse og

kurser,

samt arrangementer f. udvalg. Linie-løb desværre m. grimt

uheld, og bestyrelsen overvejer fremtidig afvikling.

-

Cykelsikkerhed

: Der indledes reg. af uheld med det mål at

klarlægge hyppighed og årsag, og deraf forebygge !

-

Bestyrelse og udvalg

:

nyt

- “arbejde m. ny strategi” !

Fremtidig strategi ligges i udvalgsarbejde når ny bestyrelse har

konstitueret sig - Strategi beskrevet i beretning - nærmere

følger

-

Medlem af DGI ?

konklusion, nej - tak !

-

Nyt regnskabssystem

(E-con). Har afhjulpet bestyrelses-

funktion.

-

Nyt pointsys. if. med klubmesterskab

, virkede godt.

-

Viborg som cykelkommune 2017

(projekt forklaring)

-

Mallorca-tur 2016

, rigtig god tur !! Tak til arrangører !

-

Indkøb

: Der er indkøbt 3 nye cykelkufferter, som klubbens

medlemmer kan låne efter behov. Bookning via klubbens

hjemmeside.

-

Booking via hjemmeside:

Portal til booking af klubbens

udlåns effekter oprettes. Dvs. at der fremover skal benyttes

personlig log-in og reg. for at book trailer, cykelholder, kufferter

mm.. Medlemmerne orienteres når portal er åbnet.

-

Nøgler

: Der er pt. en reg./optælling af nøgler til klubbens

lokaler igang. medlemmer med nøgler opfordres til at informere

Michael Gramkow hvilken type de er i besiddelse af.

-

Alternativ træning”

, drøftet i bestyrelsen - holdning

præsenteret og fremsat for generalforsamlingen !

-

Medlemsskab DCU

: CMV fortsætter som sportsklub medlem i

2017. Det indebærer at klubbens medlemmer kan søge

landevejslicens. Klubben er i den forbindelse forpligtet til at

hjælpe med afvikling af MTB løb arrangeret af Vib. Cycling d.

7. maj.

-

Viborg MTB Spor (Nyt navn; Viborg Trail Arena)

,

medlemsskab og status præsenteret og redegjort for i beretning

!

-

Udvalgs -og hjælpermiddag

: Middag for udvalg og hjælpere er

datosat til 30. marts.. Nærmere følger !

-

Portrætbilleder på hjemmesiden

: Det opfordres til at alle

medlemmer præsenteret med billede på klubbens hjemmeside.

Derfor bedes alle tjekke sin profil, og i fald billede mangler,

sende et til Michael Gramkow.

-

Strategi:

Forslag strategi præsenteret ! frivillige medlemmer

søges ?

-

Kommentarer fra generalforsamlingen

: Greve: Vil status

med hjælp til MTB løb, blive ved med at gælde som vores løbs-

forpligtelse ? “Det kan der ikke svares på før næste år, når

tilbagemelding fra DCU foreligger”.

-

Spørgsmål t. beretningen

: Bjarne F.; er der aftaler med flere

fitness centre i Viborg ?

Ja, der er indgået aftaler med Loopfit

og Fitness.dk !

-

Spørgsmål: Vil der også være en aftale med

fitness.dk

næste

sæson. Hvordan for midles medlemsskab i respektive

fitnesscentrer fremover (datalov - mm.)..

Bestyrelsen vender

tilbage og svarer senere !

Formandens beretning medsendt referat !

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.

Hans Peter Leest fremlægger regnskabet. Der er brugt penge på

indkøb af klubtøj, som er den største enkeltstående post i 2016.

Det opfordres fra ordstyrer til at der fremlægges budget på

kommende generalforsamlinger. Der er indkøbt tøj

brutto

for

408.000,- (af medlemmerne selv), svarende til 145 grundpakker.

Jf. regnskab har CMV betalt tilskud direkte til Marcello som

støtte til det enkelt medlem. Der er 10 sæt tøj på lager pr. 1. jan.

2017.

Christian Greve redegør for indkøb af tøj og strukturen bag med

Marcello Bergamo !

4.

Behandling af indkomne forslag.

Steffen Lønvigs forslag til af få nye medlemmer: Forslag

præsenteres for generalforsamlingen, som pkt. a-f..... (CS).

Debat om modtagelse af nye medlemmer, generelt er der stor

opbakning til Steffen for initiativet !

Forsamlingen bidrager med div. øvrige kommentarer vedr.

træningstider og øvrige praktiske forhold.

5.

Valg af bestyrelse.

Steffen Lønvig valgt til bestyrelsen !

Henrik Abild genvalgt !

6.

Valg af suppleanter.

Anders Fransgaard og Per Mathiasen genvælges !

7.

Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Per Ulriksen og Leif Aasten genvalgt

Finn Dahl Jensen vælges til revisor suppleant.

8.

Eventuelt.

8.1

Bemanding af klubbens udvalg m.m.

:

Hærvejsløb-udvalg

:

Carsten Simmelsgaard (formanden)

og Jann Ribergaard

Kaptajn udvalg:

Geert Jacobsen træder ud, Kenneth

Christensen og Gitte Andersen

Kommunikation:

Nedlægges !

Køreudvalg:

Carsten Simmelsgaard (formanden)

MTB udvalg:

Michael Gramkow og Ole John

Tur-udvalg:

Ulige år

Knud-Erik Bornhardt,

Steffen Lønvig.

Tur-udvalg:

Lige år:

Christian Greve og

Bo Holm.

Tøj-udvalg:

Benny Jacobsen og

Christian Greve.

Sponsor udvalg:

Benny Jacobsen og

Christian Greve

Hjemmeside udvalg:

Bjarne Frandsen

Inspektør:

Modtager genvalg (Glintborg)

Strategi udvalg:

Nye kandidater søges ??

Bjarne spørger under evt. til sammenlægning af Viborg Cycling

og CMV status ? Formanden redegør for at der samarbejdes, men

at der ikke påtænkes yderligere bindende samarbejde

(klublokaler, foreningsarbejde m.m.).

Monberg: Er der taget skridt til at snakke yderligere med Hald

Ege vedr. landevejs aktiviteter... ! Svar: ikke på nuværende

tidspunkt !

Applaus til alle, generalforsamlingen afsluttet !

Dirigenten takkede for god ro og orden, og ikke mindst for gode

indlæg. Afgående bestyrelses - og udvalgsmedlemmer takkes for

indsatsen i forgangen periode, og generalforsamlingen afsluttes.

Slut !!

Efter generalforsamling sandwich, kaffe, kage, øl og vand

Med venlig hilsen - Ole John, referent og afgående sekretær !