Viborg den 4. februar 2022

Referat af CMV generalforsamling 31 JAN 2022 kl. 1930 - 2050

1. Valg af dirigent. Jann Ribergaard blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht CMV vedtægter § 4 (14 dage inden). Der var ca. 40 fremmødte.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.

Udvalgte klip:

Medlemstal ved årsskiftet 168 (stabil udvikling), men pt kun 152

Klubmesterskaber, klubstøttede løb, MTB cup og tur til Italien alle aflyst pga manglende hjælpere og/eller deltagere

Andre cykelaktiviteter gennemført med rimelig succes: Hærvejsløb, 2 x sæsonstart, miniferie m. ægtefæller og lange ture plus daglig træning

Sociale aktiviteter: julefrokost (udsat til 8 MAR 22), klubaftener, seniorkaffe, klubfest og cykelløb på storskærm

Plan for 2022

·    Fokus på kaptajner

o    Rekruttere A-Kaptajner

·    Træne op 40 nye medlemmer til Hærvejsløbet

·     Fokus på cykelsikkerhed

o    Cykelsikkerhed, registrering af cykeluheld m.m.

·     Motivere flere medlemmer til at deltage i klubarbejde

·     Flere sociale arrangementer

o  Cykling m. grill og socialt samvær

o     Klubaftener m. indhold (ikke kun om cykling)

·     Ingen planlagte klubmesterskaber og lange ture

o     Kan gennemføres efter behov

·     Ny klubdragt primo 2023

Spørgsmål:

Tøjudvalget bør indhente 3 tilbud på klubdragt for at få den bedste og billigste klubdragt. Hvorfor fastholder CMV leverandøren? FM: Fordi 99% er tilfredse med den nuværende leverandør og for ikke at belaste tøjudvalget for meget. Efter nogen diskussion henviste dirigenten diskussionen til andet forum.

Hvorfor er julefrokosten en hverdag kl. 1300, hvor mange arbejder? FM: Det vil blive drøftet med bestyrelsen

Bliver der afholdt hjælperaften, nu hvor klubmesterskab ikke bliver skemalagt? FM: Ja, der er stadig sponsorløb og cykling med efterfølgende grill samt mulighed for lange ture og klubmesterskaber, hvis nogen melder sig som hjælper..

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren.

Kassereren konstaterede at økonomien er solid med et årsresultat på 113.518kr og passiver på 180.476kr, som dog fremadrettet afhænger af hvor mange sponsorer vi får. En solid kassebeholdning er nødvendig for at give tilskud til klubdragt hver 3. år.

Kontingent uændret 500kr/år.

Kassereren roste de mange hjælpere til Hærvejløbet, som havde generet en indtægt på 11.000kr. til klubben.

Spørgsmål:

Kunne man ikke undlade at give tilskud til klubdragt? FM: Jo, men det er der tradition for og bibeholdes indtil videre (lige som andre tilskud).

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen

5. Valg af bestyrelse.

Valgt med applaus:

Carsten Simmelsgaard (FM)

Caj Stroland (CAS), som dog stillede sin kandidatur til rådighed (uden effekt)

Resten af bestyrelsen ikke på valg:

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Hanne Mikkelsen (HM)

6. Suppleanter valgt med applaus:

Jørgen Kaack

Jesper Baunsgaard

7. To revisorer og en revisorsuppleant valgt med applaus:

Leif Aasten

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen

8. Eventuelt.

8.1 Bemanding af klubbens udvalg m.m. Første person er kontaktperson til bestyrelsen og leder af udvalget

8.1.1 Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard,

8.1.2 Kaptajn: Caj Stroland, Ole K. Christiansen, Jesper Baunsgaard

8.1.3 Webmaster/hjemmeside: Carsten Simmelsgaard, Harry Sørensen

8.1.4 Køre: Carsten Simmelsgaard,

8.1.5 MTB/gravel: Claus Monberg

8.1.6 Tur (ulige år til eksotiske steder): Knud-Erik Bornhardt, Harry Sørensen

8.1.7 Tur ( lige år til Gardasøen eller Mallorca): Caj Stroland, Ole K. Christiansen, Jesper Baunsgaard, H.P. Leest, Ole Mikkelsen, Freddy Brion, Poul Glintborg

8.1.8 Tøj: Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen

8.1.9 Sponsor: Jørgen Kaack

8.1.10 Inspektør: Poul Glintborg

8.1.11 Billedredaktør: Harry Sørensen

8.2 FM briefede de nye retningslinjer og kørestil, som kan finde på Klubmodul under Diverse

8.3 Mer evt.

Ole Mikkelsen opfordrede medlemmerne til at opgive deres lukkede grupper og cykle i klub regi, nu hvor corona er ved at være overstået. Bemærkede at torsdag fremmøde kl. 1730 var mindre end tirsdags kl. 1700. Lørdags start kl. 1000 var for tidlig, hvilket der var delte meninger om. Bjarne ville fx helst cykle om eftermiddagen (tidligere cyklede CMV kl. 1300 om lørdagen)

Dirigenten opfordrede til, at man meldte sig til bestyrelsen, hvis man havde mod på at hjælpe til i et udvalg

Efter generalforsamlingen serverede klubben chili con carne og lagkage, som der var en del tilovers af. Nogle mente at varm mad så sent er for meget. Forslag: spisning før generalforsamling eller beskedent anretning (fx franskbrød m. pålæg og småkager). Drøftes af bestyrelsen.

Oprydningsholdet gik hjem kl. ca. 2230.

Referenter: Hanne Mikkelsen og Carsten Simmelsgaard

Godkendt af dirigent Jann Ribergaard